Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Powiat Tomaszowski
Bip - Strona główna

Nasz Powiat

Powiatowe władze

Jednostki samorządowe

Prawo

Spisy i wykazy

Gospodarka majątkiem powiatu

Obywatel w urzędzie

Biuro Rzeczy Znalezionych

Wolne miejsca w DPS »

Oświadczenia majątkowe

Zamówienia publiczne

Archiwalny BIP

Ogłoszenia, aktualności

WYBORY SAMORZĄDOWE 2014

Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze

walidacja css walidacja html

w Starostwie Powiatowym: Termomodernizacja budynków III Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Maz. – etap I sala sportowa

Tomaszów Mazowiecki: Termomodernizacja budynków III Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim- etap I (sala sportowa)
Numer ogłoszenia: 204456 - 2010; data zamieszczenia: 12.07.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe , ul. Św. Antoniego 26, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, woj. łódzkie, tel. 044 7242127, faks 044 7242727.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-tomaszowski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynków III Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim- etap I (sala sportowa).

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Zakres prac obejmuje: 1) Ocieplenie ścian płytami styropianowymi 12 cm 2) Ocieplenie stropu płytami styropianowymi gr. 15 cm wraz z pokryciem papą termozgrzewalną 3) Wymiana rynien i obróbek blacharskich 4) Wymiana instalacji odgromowej 5) Malowanie elementów metalowych 6) Montaż drabiny z pałąkami 2. Szczegółowy zakres robót określa: 1) przedmiar robót. 2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 3) Projekt termomodernizacji.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.42.10.00-4, 45.26.10.00-4, 45.32.10.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 28.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca składający ofertę jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 3.000 PLN (słownie złotych: trzy tysiące złotych), 2. Wadium może być wniesione w jednej z niżej wymienionych form: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenia kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym. c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz.1158 z późn. zm.) 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego a oryginał dowodu wpłaty załącza się do składanej oferty. 4. Wadium w pieniądzu należy wpłacić na konto Zamawiającego numer 11 1020 3916 0000 0802 0025 9606 Bank PKO BP S.A. o. Tomaszów Maz., z zaznaczeniem Wadium - termomodernizacja budynków III LO- etap I (sala sportowa). Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 5. Wadium w innych formach, Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty. Zamawiający wymaga załączenia dwóch egzemplarzy dokumentu tj. oryginału dokumentu i jego potwierdzonej kserokopii. 6. Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z art. 46 ustawy - Prawo zamówień publicznych. Uwaga!!! Nie wniesienie wadium lub wniesienie wadium po upływie wyznaczonego terminu powoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania i odrzucenie oferty.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki : 1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki : 1) posiadają wiedzę i doświadczenie, - warunek zostanie uznany za spełniony wówczas gdy wykonawca wykaże się, iż wykonał co najmniej dwie roboty polegające na wykonaniu prac termomodernizacyjnych tj. docieplenie ścian i dachu.

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki : 1) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki : 1) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, - warunek zostanie uznany za spełniony wówczas gdy wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować następującymi osobami: a) przynajmniej jedną osobą, która pełnić będzie obowiązki kierownika budowy posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi specjalności konstrukcyjno-budowlanej zgodnie z Polskim Prawem budowlanym lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, b) przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, zgodnie z Polskim Prawem budowlanym lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki : 1) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, warunek uznany zostanie za spełniony wówczas gdy wykonawca przedstawi: a) informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek bankowy potwierdzający wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy nie mniejszą niż 100.000 zł, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. b) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej potwierdzającej ubezpieczenie od wszelkich ryzyk budowlanych (ubezpieczenie budowy od wszelkich nie przewidzianych zdarzeń losowych, następstw, nieszczęśliwych wypadków związanych z realizacją robót), o wartości nie mniejszej niż 100.000 zł,

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

·         Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

dowód wniesienia wadium

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszcza się możliwość przedłużenia wykonania przedmiotu zamówienia z powodu wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności, pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiat-tomaszówski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Maz., ul. Barlickiego 23, 97-200 Tomasżów Maz, pok. nr 7.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.07.2010 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim,. ul. Św. Antoniego 26, 97-200 Tomaszów Maz., pokój nr 8.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

 
drukuj pobierz pdf    

Przetargi
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
E-Urząd
Rejestr informacji o Środowisku
BIP archiwalny