Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Powiat Tomaszowski
Bip - Strona główna

Nasz Powiat

Powiatowe władze

Jednostki samorządowe

Prawo

Spisy i wykazy

Gospodarka majątkiem powiatu

Obywatel w urzędzie

Biuro Rzeczy Znalezionych

Wolne miejsca w DPS »

Oświadczenia majątkowe

Zamówienia publiczne

Archiwalny BIP

Ogłoszenia, aktualności

WYBORY SAMORZĄDOWE 2014

Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze

walidacja css walidacja html

ZSYP: Ogłoszenia Zarządu Powiatu

 
 
Zarząd Powiatu Tomaszowskiego
ogłasza otwarty konkurs ofert

w formie zlecenia realizacji zadania publicznego finansowanego ze środków budżetowych powiatu tomaszowskiego przeznaczonych na kulturę fizyczną i sport

dotyczącego organizacji masowych imprez sportowych
w ramach powiatowego współzawodnictwa sportowego młodzieży
szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w roku 2011.

Podstawa prawna: art. 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873) z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie  Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru  umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania  (Dz. U. Nr 264, poz. 2207), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 października 2001 r. w sprawie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1416 oraz Uchwała Nr XLI/288/2005 Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 27 października 2005 roku w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Współpracy Powiatu Tomaszowskiego z organizacjami pozarządowymi” i Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 22 maja 2006 roku w sprawie określenia zasad procedury konkursowej, według której Zespół konsultacyjny ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi dokonuje oceny ofert.

 

1.       Konkurs dotyczy organizacji współzawodnictwa sportowego na szczeblu powiatu z udziałem młodzieży szkolnej uczęszczającej do szkół funkcjonujących na terenie powiatu tomaszowskiego w następujących dyscyplinach sportowych: piłka koszykowa, piłka siatkowa, piłka ręczna, piłka nożna, tenis stołowy, biegi przełajowe, lekka atletyka, pływanie i szachy oraz innych zaproponowanych przez oferenta.

2.   Wartość środków na realizację zadania -  28 000 zł.

3.   Na  realizację  takiego  samego  zadania przekazano w ostatnich dwóch latach następujące dotacje: - 2009 r.- 28 000 zł, 2010 r. – 28 000 zł

4.   Przy rozpatrzeniu wniosków, poza oceną formalną, uwzględnione zostaną następujące kryteria:

 -  możliwości realizacji zadania,

 -  efekty realizowanego zadania,   

      -  perspektywa kontynuacji zadania i dalszego finansowania,

      -  udział własny oferenta (pozafinansowy),

      -  charakterystyka i zasoby oferenta, doświadczenia w realizacji tego  typu projektów,

 -  partnerzy w realizacji projektu.

5.   Zadanie  należy  przeprowadzić  zgodnie  z  przepisami  dotyczącymi  sportu  dzieci  i  młodzieży,   

      regulaminami Polskich Związków Sportowych lub wewnętrznymi regulaminami organizatora oraz 

      obowiązującymi  przepisami  BHP.   

6.  Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie wniosku z ofertą wg. wzoru znajdującego się na stronie  internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Tomaszowskiego.

7. Wzór wniosku można również otrzymać wraz z niezbędnymi informacjami o konkursie w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego (siedziba – ul. Mościckiego 3).

8.  Zlecenie realizacji zadania nastąpi na podstawie umowy zawartej między  Zarządem Powiatu a podmiotem, któremu zostanie ono powierzone.

9.   Ofertę należy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w zapieczętowanej kopercie do 27 grudnia 2010 r. do Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Maz. ul. Św. Antoniego 26  z  dopiskiem  „Konkurs ofert – współzawodnictwo sportowe młodzieży”.

10.    Oferty zostaną rozpatrzone w ciągu 14 dni po terminie ich składania.

11.  Wyniki konkursu wraz z uzasadnieniem przesłane zostaną zainteresowanym oraz opublikowane  na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego i w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Tomaszowskiego. 

 

 

 

Ogłoszenie wywieszone na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w dniu 24.11. 2010 r.

 

                                                     

 

Zalacznik nr 1 do Ogłoszenia Zarzadu Powiatu
drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie Zarządu Powiatu w sprawie rozstrzygnięcia koankursu ofert
 
wszystkie dokumenty
 

wstecz

Przetargi
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
E-Urząd
Rejestr informacji o Środowisku
BIP archiwalny